എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1980

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

കെ.എന്‍.പി. കുറുപ്പ്

പരിസരസംരക്ഷണം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

എം.തോമസ് മാത്യു

ദന്തഗോപുരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

കെ.ഭഗവതീശ്വര ശര്‍മ്മ

കൃഷ്ണയജുര്‍വ്വേദം