എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1979

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം:

വേദബന്ധു

ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രസാരം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

സുകുമാരന്‍ പൊറ്റെക്കാട്

ആശയചക്രവാളം

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം:

ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

ജീവന്‍മുക്തിവിവേകം