എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1978

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ജി. വേണു

കഥകളിയിലെ കൈമുദ്രകള്‍

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ടി.എം. വിക്രമന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വ്യാസപ്രണാമം

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഒ.എം.സി. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വേദരശ്മികള്‍