എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1977

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ജോണ്‍ കുന്നപ്പിള്ളി

ശബ്ദസൗഭഗം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

കൊടുപ്പുന്ന ഗോവിന്ദഗണകന്‍

കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ സാഹിത്യം

കെ.ആര്‍.നമ്പൂതിരി എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വൈദികസാഹിത്യം

ഏര്‍ക്കര രാമന്‍ നമ്പൂതിരി

ആമ്നായമഥനം