എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡുകൾ – 1976

ഐ.സി.ചാക്കോ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/വ്യാകരണം-ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഇ.വി. ദാമോദരന്‍

ധ്വന്യാലോകം

സി.ബി.കുമാര്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്‍റ്/ഉപന്യാസം

ഡോ.കെ.എന്‍.എഴുത്തച്ഛന്‍

മുത്തും പവിഴവും