എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണവും കേരളത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രതിരോധ പാരമ്പര്യവും