അച്ചടി കടലാസ് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രിന്റിംഗിന് ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.