അച്ചടിക്കുള്ള പേപ്പര്‍: ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രിന്റിംഗിനുള്ള പേപ്പര്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായി ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ: