അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 2003

ചെറുകഥ

പി. സുരേന്ദ്രന്‍

ജലസന്ധി

കവിത

ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍

കവിത

നോവല്‍

അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍

വടക്കുനിന്നൊരു കുടുംബവൃത്താന്തം

നാടകം

തുപ്പേട്ടന്‍

വന്നന്ത്യേ കാണാം

നിരൂപണം: പഠനം

കെ.സി. നാരായണന്‍

മലയാളിയുടെ രാത്രികള്‍

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

വി. ബാബുസേനന്‍

ബര്‍ട്രാന്‍റ് റസ്സല്‍

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ. കെ. ശ്രീകുമാര്‍

മലയാള സംഗീതനാടക ചരിത്രം

ഹാസസാഹിത്യം

ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പനച്ചി

വിവര്‍ത്തനം

എം.പി. സദാശിവന്‍

അംബേദ്കര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍

യാത്രാവിവരണം

രാജു നാരായണസ്വാമി

ശാന്തിമന്ത്രം മുഴങ്ങുന്ന താഴ്വരയില്‍