അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1998

ചെറുകഥ

അശോകന്‍ ചരുവില്‍

ഒരു രാത്രിക്കൊരു പകല്‍

കവിത

കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ കവിതകള്‍

നോവല്‍

എന്‍. മോഹനന്‍

ഇന്നലത്തെ മഴ

നാടകം

സച്ചിദാനന്ദന്‍

ഗാന്ധി

നിരൂപണം, പഠനം

കെ.പി. അപ്പന്‍

ഉത്തരാധുനികത വര്‍ത്തമാനവും വംശാവലിയും

ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ

ടി.എന്‍. ഗോപകുമാര്‍

ശുചീന്ദ്രംരേഖകള്‍

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

എ.എന്‍. നമ്പൂതിരി

പരിണാമത്തിന്‍റെ പരിണാമം

ഹാസസാഹിത്യം

കെ. നാരായണന്‍നായര്‍

നാനാവിധം

വിവര്‍ത്തനം

എം. ഗംഗാധരന്‍

വസന്തത്തിന്‍റെ മുറിവ്

യാത്രാവിവരണം

ഇ. വാസു

പാപത്തിന്‍റെ പൊങ്ങച്ചസഞ്ചി