അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1991

ചെറുകഥ

ജയനാരായണന്‍

കുളമ്പൊച്ച

കവിത

പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്

നിശാഗന്ധി

നോവല്‍

എം.പി. നാരായണപിള്ള

പരിണാമം

നാടകം

വാസു പ്രദീപ്

അഭിമതം

നിരൂപണം, പഠനം

ബി.ഹൃദയകുമാരി

കാല്പനികത

വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യം

ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍

കേരളീയത–ചരിത്രമാനങ്ങള്‍