അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1985

ചെറുകഥ

എം. മുകുന്ദന്‍

ഹൃദയവതിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി

കവിത

ജി. കുമാരപിള്ള

സപ്തസ്വരം

നോവല്‍

ആനന്ദ്

അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍

നാടകം

ആര്‍. നരേന്ദ്രപ്രസാദ്

സൗപര്‍ണ്ണിക

നിരൂപണം, പഠനം

എം.കെ. സാനു

അവധാരണം