അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1984

ചെറുകഥ

യു.എ. ഖാദര്‍

തൃക്കോട്ടൂര്‍ പെരുമ

കവിത

യൂസഫലി കേച്ചേരി

ആയിരം നാവുള്ള മൗനം

നോവല്‍

കാക്കനാടന്‍

ഒറോത

നാടകം

കടവൂര്‍ ജി. ചന്ദ്രന്‍പിള്ള

നികുംഭില

നിരൂപണം, പഠനം

ഡോ.സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്

മലയാള സാഹിത്യവിമര്‍ശനം