അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1980

ചെറുകഥ

കാക്കനാടന്‍

അശ്വത്ഥാമാവിന്‍റെ ചിരി

കവിത

നാലാങ്കല്‍ കൃഷ്ണപിള്ള

ഡിസംബറിലെ മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍

നോവല്‍

ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍

ഇല്ലം

നാടകം

വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍

ജാതൂഗൃഹം

നിരൂപണം, പഠനം

ഡോ. എം. ലീലാവതി

വര്‍ണ്ണരാജി