അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1978

ചെറുകഥ:

സേതു

പേടിസ്വപ്നങ്ങള്‍

കവിത

കടവനാട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്‍

സുപ്രഭാതം

നോവല്‍

ഡോ. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള

സ്മാരകശിലകള്‍

നാടകം

സി.എല്‍. ജോസ്

ജ്വലനം

നിരൂപണം, പഠനം

ഡോ. പി.കെ. നാരായണപിള്ള

കൈരളീധ്വനി