അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1977

ചെറുകഥ

കോവിലന്‍

ശകുനം

കവിത

ചെമ്മനം ചാക്കോ

രാജപാത

നോവല്‍

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

അഗ്നിസാക്ഷി

നാടകം

സുരാസു

വിശ്വരൂപം

നിരൂപണം, പഠനം

നിത്യചൈതന്യയതി

നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം