അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1976

ചെറുകഥ

എം. സുകുമാരന്‍

മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകങ്ങള്‍

കവിത

പാലാ നാരായണന്‍നായര്‍

വിളക്കുകൊളുത്തൂ

നോവല്‍

പി. വത്സല

നിഴലുറങ്ങുന്ന വഴികള്‍

നാടകം

കെ.എസ്. നമ്പൂതിരി

സമസ്യ

നിരൂപണം, പഠനം

എം. അച്യുതന്‍

ചെറുകഥ ഇന്നലെ, ഇന്ന്