അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1975

ചെറുകഥ

പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള

മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള

കവിത

അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍

അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കൃതികള്‍

നോവല്‍

പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍

അഷ്ടപദി

നാടകം

കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്‍

നാടകചക്രം

നിരൂപണം, പഠനം

കെ.എം. തരകന്‍

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യതത്ത്വശാസ്ത്രം