അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1973

ചെറുകഥ

പട്ടത്തുവിള കരുണാകരന്‍

മുനി

കവിത

എം.പി. അപ്പന്‍

ഉദ്യാനസൂനം

നോവല്‍

എം. മുകുന്ദന്‍

ഈ ലോകം അതിലൊരു മനുഷ്യന്‍

നാടകം

പി.വി. കുര്യാക്കോസ്

കുപ്പിക്കല്ലുകള്‍

നിരൂപണം, പഠനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

സീത മുതല്‍ സത്യവതി വരെ