അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1972

ചെറുകഥ

ടാറ്റാപുരം സുകുമാരന്‍

പായസം

കവിത

ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ്

അഗ്നിശലഭങ്ങള്‍

നോവല്‍

പി. പത്മരാജന്‍

നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍

നാടകം

ഓംചേരി എന്‍.എന്‍. പിള്ള

പ്രളയം

നിരൂപണം, പഠനം

എന്‍.എന്‍. പിള്ള

നാടകദര്‍പ്പണം