അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1970

ചെറുകഥ

എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്

പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മരണം

കവിത

എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്‍

ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും

നോവല്‍

വി.കെ.എന്‍.

ആരോഹണം

നാടകം

കൈനിക്കര കുമാരപിള്ള

മാതൃകാമനുഷ്യന്‍

നിരൂപണം, പഠനം

കെ.എം. ഡാനിയേല്‍

കലാദര്‍ശനം