അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1968

ചെറുകഥ

മാധവിക്കുട്ടി

തണുപ്പ്

കവിത

സുഗതകുമാരി

പാതിരാപ്പൂക്കള്‍

നോവല്‍

കെ.ഇ. മത്തായി (പാറപ്പുറത്ത്)

അരനാഴികനേരം

നാടകം

പി.കെ. വീരരാഘവന്‍ നായര്‍

പുലിവാല്‍

നിരൂപണം, പഠനം

തായാട്ട് ശങ്കരന്‍

മാനസികമായ അടിമത്തം