അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1965

കവിത

വി.കെ. ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍

അവില്‍പ്പൊതി

നോവല്‍

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

ഏണിപ്പടികള്‍

നാടകം

കെ.ടി. മുഹമ്മദ്

കാഫര്‍