അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1964

കവിത

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍

കയ്പവല്ലരി

നോവല്‍

പി.സി. ഗോപാലന്‍ (നന്തനാര്‍)

ആത്മാവിന്‍റെ നോവുകള്‍

നാടകം

ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള

റയില്‍പ്പാളങ്ങള്‍