അക്കാഡമി അവാർഡുകൾ – 1963

കവിത

എന്‍. ബാലാമണിയമ്മ

മുത്തശ്ശി

നോവല്‍

സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍

നിഴല്‍പ്പാടുകള്‍

നാടകം

എസ്.എല്‍.പുരം സദാനന്ദന്‍

കാക്കപ്പൊന്ന്