a
 
aaA
   
 
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
a
 
 
 
a
 
a
 
a
 
a
 
 
a
 
a
 
 
a
 
a
 
 
a
 
 
 
 
a
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്റര്‍ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനംചെയ്തു
 
a
 
a
 
 
 
 
a
 

 

 
 
 

a

 

 


 

 

ഉറൂബ്
കുറവുകളുള്ളവരാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ -
കുറവുള്ളിടത്ത് നോക്കുന്പോള്‍ കുറവേ കാണൂ;
നിറവുള്ളേടത്ത് നോക്കുന്പോള്‍ നിറവും.