a
a
a        

           
a
a
           
a
a
 
a
 
a
 

 
a
 
a
 
a
 
a
 
കവര്‍ രൂപകല്‍പന, പുസ്തകനിര്‍മിതി, സ്റ്റാള്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു
a
a
 
 
 
a
 
a
 
a
 
 
 
 
 
 
 

a

 

 

ഉറൂബ്
കുറവുകളുള്ളവരാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ -
കുറവുള്ളിടത്ത് നോക്കുന്പോള്‍ കുറവേ കാണൂ;
നിറവുള്ളേടത്ത് നോക്കുന്പോള്‍ നിറവും.