അക്കാദമി ആനുകാലികങ്ങള്‍- പഴയലക്കങ്ങള്‍

ആര്‍ക്കൈവ്, Thu 09 January 2020, ആനുകാലികങ്ങള്‍

Malayalam literary survey, സാഹിത്യചക്രവാളം, സാഹിത്യലോകം

സാഹിത്യ അക്കാദമി ആനുകാലികങ്ങള്‍ പഴയലക്കങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

സാഹിത്യചക്രവാളം

2019

2018

2017

2016

2015

2014

സാഹിത്യലോകം

2019

2018

2017

2016

2014

2012

2011

2009

2008

2005

Malayalam literary survey

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ആനുകാലികങ്ങളുടെ വരിക്കാരാകാം.

magazine

പാക്കേജ് വരിസംഖ്യ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 600 രൂപ മാത്രം അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ:

Kerala Sahitya Akademi Account number: 57069788476 IFSC Code: SBIN0070166 Thrissur Paramekkavu Branch