കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വായനാമുറി

വായനക്കാര്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളല്ല, ഉത്പാദകര്‍ തന്നെയാണ്

പുതിയ വായനകള്‍ - page 3

Sat 15 February 2020
വേടഭാരതം
Sat 15 February 2020
കവിതയ്ക്ക് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം വേണ്ട : കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള
Fri 14 February 2020
കഥയിലെ ബഹുസ്വരതയും പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ ഭാവുകത്വ പരിണാമവും
Tue 11 February 2020
സ്ത്രൈണതയും പ്രകൃതിയും : പെണ്‍കവിതകളിലെ പരിസ്ഥിതിബോധം
Tue 11 February 2020
സാഹിത്യം എങ്ങനെയും വായിക്കാമോ?
Tue 11 February 2020
ആറ്റൂരിന്റെ നിൽപ്പ്‌ - ഒറ്റക്കവിതാപഠനം
Mon 10 February 2020
ആറ്റൂര്‍ കവിതകളിലെ സ്ത്രീ
Sun 09 February 2020
ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ: കവിത വഴിയായ കവി
Sun 09 February 2020
ആറ്റൂരിന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകൾ
Sat 08 February 2020
മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം തേടി: ആറ്റൂരിന്റെ കവിതാലോകം